Информация относно поверителността на потребителите

Emmeti S.p.A, със седалище Via Brigata Osoppo 166 - 33074 Fontanafredda fr. Vigonovo (PN), ДДС №. 04988370963 (наричан по-нататък "Администраторът"), собственик на уебсайта http://www.emmeti.com (наричан по-долу "Сайта"), като администратор на обработката на лични данни на потребители, регистрирани на Сайта (наричани по-долу "Потребители"), предоставя следната политика за защита на личните данни съгласно чл. 13 от Законодателен декрет 196/2003 (наричан по-нататък "Кодекс за неприкосновеност на личния живот") и съгласно чл. 13 от Регламент 2016/679 на ЕС от 27 април 2016 г. (наричана по-долу "Политика", Кодексът за политиката и неприкосновеността на личния живот се определят заедно като "Приложими правила").

Този Сайт и всички услуги, предлагани чрез Сайта, са запазени за лица, навършили осемнадесет години. Поради това, Администраторът на данни не събира лични данни, отнасящи се до лица на възраст под 18 години. По искане на Потребителите, Администраторът на данни незабавно изтрива всички лични данни, събрани неволно и свързани с лица под 18-годишна възраст.

Администраторът обръща най-голямо внимание на правото на личен живот и защита на личните данни на неговите Потребители. За всяка информация, свързана с тази декларация за поверителност, Потребителите могат да се свързват по всяко време с Администратора на данни, като използват следните методи:

• Изпращане на препоръчано писмо с обратна разписка до седалището на Администратора;

• Изпращайки електронна поща на адрес [email protected]

1.     Цел на обработката

Личните данни на потребителя ще бъдат обработвани законно от Администратора на данни, съгласно чл. 6 от Регулациите за следните цели на обработка:
a. Сърфиране в сайта, по отношение на възможността за откриване на данните на потребителя, необходими на техническо ниво (например IP адреса), докато се сърфира в сайта.
b. Изпращане на информационни бюлетини по ваше конкретно искане.
c. Отговори на вашите искания за информация, изпратени до нас чрез съответния формуляр за контакт.
d. Регистрация в запазената област на сайта, чрез която имате достъп до технически и търговски документи, оперативна поддръжка, декларации и сертификати, спецификации, достъп до програмата за оферти, каталози и ценови листи.
e. Правни задължения или по-скоро изпълнение на задълженията, както са изисквани от закона, от даден орган, от регламент или от Европейско законодателство.
f. Получаване на автобиографии, използвани за подбор на персонал, чрез съответния формуляр за записване. Специфична информация ще бъде предоставена на съответната страница.

2.     Правно основание за обработката

Предоставянето на лични данни за целите на обработката, посочени по-горе, е незадължително, но необходимо, тъй като непредоставянето му ще направи невъзможно Потребителят да преглежда сайта, да се регистрира в Сайта и да се възползва от услугите, предлагани от Собственика на Сайта.

Във връзка с целите, посочени в точки 1/a, 1/c, 1 /d, 1 /f, правното основание на обработката всъщност е изпълнението на услугите, предоставяни чрез Сайта и поискано от Вас (съгласно член 6, параграф 1, буква b от Политиката за защита на личните данни 2016/679); с позоваване на незадължителните цели, посочени в параграф 1/b от предходния параграф, правното основание на обработката се основава на вашето свободно изразено съгласие (съгласно член 6, параграф 1, буква a от Политиката за защита на личните данни 2016/679); с оглед на целите, посочени в точка 1/е от предходния параграф, правното основание на обработката е да се изпълни правно задължение, на което администраторът на данни подлежи (съгласно член 6, параграф 1, буква c от Политиката за защита на личните данни 2016/679).

3.      Методи за обработка и време за задържане на данни

Администраторът на данни ще обработва личните данни на Потребителите, като използва ръчни и информационни средства, като логиката е тясно свързана с целите и във всеки случай, за да се гарантира сигурността и поверителността на данните.


Личните данни на Потребителите на Сайта ще бъдат съхранявани за времето, което е строго необходимо за осъществяване на целите, описани в параграф 1 по-горе, или въпреки това, необходимо за защитата в гражданското право на интересите на Потребителите и Администратора на данни. Във връзка с целта, посочена в параграф 1.b, данните ще се съхраняват, докато не откажете да получавате бюлетина, чрез съответната връзка, намираща се в бюлетина, или чрез методите за упражняване на правата, посочени в параграф 5.

4.      Обхват на комуникацията и разпространение на данните

Личните данни на Потребителя могат да бъдат разкрити на служителите и / или сътрудниците на Администратора, които отговарят за управлението на Сайта. Субектите, които официално са назначени от Администратора на данни като "обработващи лица", обработват данните на Потребителя изключително за целите, посочени в настоящото известие и в съответствие с разпоредбите, посочени в Приложимите правила.

Личните данни на Потребителя също могат да бъдат разкривани на трети лица, които могат да обработват лични данни от името на Администратора на данни като "Външни обработващи лица", като например доставчици на ИТ и логистични услуги, които са функционални за работата на Уебсайта, доставчици на аутсорсинг или компютърни облачни услуги, професионалисти и консултанти.

Потребителите имат право да получат списък на всички администратори на данни, определени от Администратора на данни, като подадат искане до Администратора на данни, както е посочено в точка 5.

5.      Права на заинтересованата страна

Потребителите могат да упражняват своите права, предоставени от Приложимите правила, като се свържат с Администратора на данни по следния начин:
• Изпращане на препоръчано писмо с обратна разписка до седалището на администратора;
• Изпращане на имейл до [email protected].

Съгласно Приложимите правила, Администраторът на данни информира Потребителите, че имат право да получат указание (i) за произхода на личните данни; ii) целите и методите за обработка; (iii) логиката, приложена при обработката, се извършва с помощта на електронни инструменти; (iv) идентификационните данни на администратора и обработващите лица; (v) субектите или категориите субекти, на които могат да бъдат предадени личните данни или на тези, които могат да влязат в контакт с тях, като управители или агенти.

Освен това, Потребителите имат право да получат:

a)      достъп, актуализиране, поправка или, ако е необходимо, интегриране на данните;

b)      заличаване, преобразуване в анонимна форма или блокиране на незаконно обработвани данни, включително данни, чието задържане е ненужно за целите, за които данните са били събрани или впоследствие обработени;

c)      удостоверяване, че процедурите, посочени в букви a) и b), са били доведени до знанието, включително по отношение на съдържанието им, на тези, на които данните са били съобщени или разпространени, освен в случаите, когато това се оказва невъзможно или включва използването на средства, които са явно несъответстващи на защитеното право.

Освен това, Потребителят има:

a) правото да оттегли съгласието по всяко време, ако обработката се основава на тяхното съгласие;
b) правото на преносимост на данни (правото да получава всички лични данни, които се отнасят за него, в структуриран формат, често използвани и четливи от автоматично устройство), правото да ограничи обработването на лични данни и правото на заличаване ("право да бъдете забравени");
c) правото да се противопостави:

i. изцяло или частично, по законни причини, на обработването на лични данни, отнасящи се до него, дори и да е свързано с целта на събирането;
ii. изцяло или частично на обработката на лични данни, които го засягат, с цел изпращане на рекламни материали или материали за директни продажби или за извършване на пазарни проучвания или търговски съобщения;
iii. ако личните данни се обработват по предназначение за директен маркетинг, по всяко време; обработването на неговите данни за тази цел, включително профилиране, доколкото е свързано с такъв директен маркетинг.

d) Ако Потребителите смятат, че обработката, която ги засяга, нарушава Правилника, те имат право да подадат жалба до Надзорен орган (в държавата-членка, в която обичайно пребивават, където работят или където е извършено предполагаемото нарушение). Италианският надзорен орган е Гарантът за защита на личните данни, базиран в Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 - Рим (http://www.garanteprivacy.it/).