СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛИЕНТИ И ДОСТАВЧИЦИ

Съгласно регламент на ЕС 2016/679 за защита на физическите лица при обработването на лични данни

Обработката на данни за юридически лица не влиза в обсега на регламентите за защита на личните данни. За по-голяма яснота и прозрачност спрямо своите Клиенти и Доставчици, Emmeti S.p.A. предоставя тази информация и на юридически лица, като описва методите и целите на цялата обработка на лични данни, която Компанията извършва или има право да извършва.

 

Въведение

Съгласно чл. 13 от Регламента на ЕС 2016/679, Emmeti S.p.A. (наричано по-нататък "Дружеството"), със седалище и адрес на управление Via Brigata Osoppo, 166 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda, с което можете да се свържете за упражняване на Вашите права по настоящото законодателство на адреса на седалището или по електронна поща - [email protected],  Администраторът на лични данни, който вече е бил оповестен или ще бъде оповестен в бъдеще и където се намират личните данни или където те ще бъдат събирани, би желал да Ви информира, че Вашите данни могат да бъдат обработвани от Дружеството, във връзка с настоящи или бъдещи договорни отношения, в съответствие с вече споменатото законодателство.

1) Източник на лични данни

Личните данни, предоставени или получени във връзка с договорни отношения, се събират директно от заинтересованата страна. Всички събрани лични данни се обработват в съответствие с действащото законодателство, при всички случаи, с максимална конфиденциалност.

2) Естество на събирането на лични данни

За да се определят и изпълнят договорните отношения, събирането на лични данни също е задължително, когато е необходимо да се изпълнят правните и данъчни задължения; отказът да се предоставят подобни лични данни ще направи невъзможно установяването на взаимоотношение с Дружеството. Относителната обработка не изисква съгласието на заинтересованата страна.

3) Цел и правна база за обработката

Събирането или обработването на лични данни има изключителната цел да осигури адекватно спазване на задълженията при изпълнението на икономическата активност на Дружеството, а по-конкретно при:

a)       извършване на преддоговорни дейности и предварителна информация за целите на подписване на договор;

b)       управление на договорните отношения и всички административни, оперативни, управленски и счетоводни дейности, свързани с договора (управление на поръчките, фактуриране, проверки на надеждността на доставчиците, помощ и поддръжка след продажбата);

c)        управление на съдебни спорове, нарушения на договори, предупреждения, сделки, арбитражи, съдебни спорове;

d)       изпълнение на задълженията, установени по закон, регулации, наредби на общността и провизии, издадени от властите.

 

Обработката се осъществява въз основа на изпълнението на договорните/преддоговорните и правни задължения, свързани с установеното взаимоотношение с Дружеството.

4) Естество на предоставяне и последици от отказ

Предоставянето на лични данни на Дружеството е задължително, но само за лични данни, за които има законово или договорно задължение за това, или за личните данни, необходими за получаване на преддоговорна информация, по искане на заинтересованата страна. В случай на отказ да се предоставят такива "задължителни" лични данни, договорът може да не бъде изцяло упражнен. Всеки отказ да се предоставят лични данни, за които няма задължение за предоставяне, а са строго функционални за изпълнението на договорни отношения, по принцип няма да доведат до никакви последици по отношение на текущите взаимоотношения, с изключение на евентуалната невъзможност за последващи действия, свързани с такива лични данни или невъзможността за установяване на нови отношения. Всеки отказ да се предоставят лични данни, свързани с извършването на други дейности, които не са строго функционални за изпълнението на договорните отношения, могат само да възпрепятстват провеждането на такива допълнителни дейности, без последващи последствия.

5) Методи за обработка

Обработката на лични данни ще се извършва по законосъобразен и правилен начин и при всички случаи в съответствие с гореспоменатия закон, чрез инструменти, които гарантират сигурността и поверителността, като може да се извършва и чрез ИТ инструменти за съхраняване, управление и предаване на данни. Обработката ще се извършва главно от вътрешната организация на Дружеството, под ръководството и контрола на отговорните корпоративни функции и за целите, посочени по-горе, както и от дружества от Групата или от трети лица, както е посочено в точка 7 по-долу. Съхраняването на лични данни ще става по начин, позволяващ идентифицирането на субекта на данните за период от време, който не надвишава времето, необходимо за целите, за които се събират и обработват данните.

6) Продължителност на обработката

Личните данни, предмет на обработката, ще бъдат задържани за времето, което е строго необходимо по отношение на договорните отношения, както и впоследствие, за изпълнението на всички законови задължения, свързани или произтичащи от договора, уговорен с Дружеството.

7) Получатели на лични данни

Без да се засяга комуникацията, извършена в съответствие със законовите задължения, регламентите, вътрешногруповото или общностното законодателство, комуникацията посредством просто консултиране или предоставяне на лични данни, отнасящи се до Вас, могат да се намесят следните субекти:

a)       институции, надзорни органи, власти или публични институции;

b)       Дружества, принадлежащи към групата RETTIG, контролиращи, контролирани или свързани с нашето Дружество, разположени в Италия или в чужбина;

c)        физически или юридически лица, предоставящи специфични услуги: обработка на данни, логистика и пощенски услуги, проучвания за удовлетвореността на клиентите, правни, административни, данъчни и/или счетоводни консултации, организиране на изложби и комуникационни събития;

d)       търговски посредници, банки и кредитни институции, дружества за финансово посредничество, физически или юридически лица, отговорни за събирането на кредити, дружества за кредитна информация, одитиране и/или сертифициране на финансови отчети и системи за качество, независими сътрудници на Дружеството, агенти и репортери, застрахователи и брокери;

e)       физически и/или юридически лица, които изискват референции/данни за целите на участие в обществени поръчки или по-скоро в контекста на изпълнение на договори за доставка с техни клиенти от Emmeti S.p.A.

Субектите, посочени в подточки a), d) и e), работят като независими Администратори на данни.

Искаме да Ви уверим, че във всеки случай горепосочените субекти предават само лични данни, които са необходими и съответстващи на целите на обработката, за които отговарят, изключително в анонимна форма.

Списъкът на тези трети страни ще бъде непрекъснато актуализиран и достъпен за Вас, при поискване от Дружеството. Чрез връзките с тях чрез компютризирани, електронни средства или кореспонденция, личните данни могат да бъдат предоставяни в чужбина, дори в страни извън ЕС, при условие, че има съответно разрешение или въз основа на стандартни договорни клаузи.

Личните данни няма да бъдат разкривани във всеки случай.

8) Права на заинтересованата страна

Имате право на достъп до лични данни по чл. 15 от Регламент на ЕС 2016/679 и правата, предвидени в чл. 16, 17, 18, 21 от Регламент 2016/679 на ЕС относно поправката, заличаването, ограничаването на обработката и правото на възражение, по реда на чл. 12 от Регламент 2016/679 на ЕС.

9) Право на жалба по чл. 77 от Регулациите на ЕС до Орган-Гарант

Ако нашето Дружество не ви предостави отговор в рамките на предвиденото от закона време или отговорът за упражняване на Вашите права не е подходящ, можете да подадете жалба до Гаранта за защита на личните данни на следния адрес:

Гарант за защита на личните данни

Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma

www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it

E-mail: Fax: (+39) 06.69677.3785 Телефонна централа: (+39) 06.69677.1