Политика за поверителност

В съответствие с разпоредбите на чл. 13 от Законодателен декрет №. 196/2003 (Кодекс за защита на личните данни), нашата компания Emmeti spa, намираща се на Via Brigata Osoppo 166 - 33074 Fontanafredda (PN), като администратор на данни, съобщава, че обработката на лични данни, включително адресите на електронната поща и факса, предоставени чрез компилация от формулярите на собствения уебсайт, ще бъдат обработени за целите и при условията, посочени по-долу.

Естество на обработваните данни и цел на обработката

Нашата компания Emmeti spa, намираща се на адрес Via Brigata Osoppo 166 - 33074 Fontanafredda (PN), само ще получава и обработва лични и евентуално данъчни данни; в никакъв случай няма да обработва данни, които могат да бъдат дефинирани като "чувствителни", съгласно чл. 4 от Законодателен декрет №. 196/2003.

Личните данни, предоставени на Emmeti spa, намираща се на Via Brigata Osoppo 166 - 33074 Fontanafredda (PN), ще бъдат обработвани от последната, за да преследват следните цели:

а) в отговор на конкретни искания, съобщени на Emmeti spa, намираща се на Via Brigata Osoppo 166 - 33074 Fontanafredda (PN), чрез собствения уебсайт;

б) за абонамент за бюлетина и последващо получаване на различни информационни съобщения за секторите отопление и ВиК, отопление и климатизация;

в) за съобщения с търговски, рекламен и илюстративен характер, свързани с продуктите и услугите на същото дружество.

Задължителен характер на предоставянето на данни

Предоставянето на данни е задължително, за да позволи на Emmeti spa, намираща се на Via Brigata Osoppo 166 - 33074 Fontanafredda (PN), да обработва данните, за да отговоря на постъпилите заявки. Обратно, такава разпоредба е опционална по отношение на рекламните и маркетинговите дейности, посочени в точки б) и в). Отказът да се предоставят всички или част от въпросните лични данни може да доведе до невъзможност да се отговори на искането на заинтересованото лице и във всеки случай би възпрепятствало осъществяването на рекламните и маркетинговите дейности.

Методи за обработка на данни

Данните се организират в хартиени файлове и електронни бази данни; обработката на същите се извършва чрез ръчни, компютъризирани и телематични инструменти и процедури, подходящи за гарантиране на тяхната сигурност и поверителност, а и във всеки случай, спазвайки предвидените от закона минимални мерки за сигурност (съгласно Техническия правилник относно минималните мерки за сигурност, приложение Б към Кодекс за защита на личните данни).

Обхват на разкриването на данни

Данните могат да бъдат обработвани от персонала на Emmeti spa, намираща се на Via Brigata Osoppo 166 - 33074 Fontanafredda (PN), а по-специално персоналът в следните области ще бъде запознат с данните:

- Управление на продажбите в Италия
- Експортен мениджър
- Отдел "Лаборатория за тръби"
- Складов отдел
- Отдел "Производство"
- Отдел за производство на тръби
- Отдел "Снабдяване"
- Счетоводство
- Помощник-управител
- Отдел "Доставки"
- Отдел COA
- Отдел продажби в Италия и експорт
- Отдел "Оперативен мениджмънт"
- Отдел EDP
- Графичен отдел
- Отдел "Маркетинг"
- Отдел "Персонал"
- Отдел "Планиране"
- Отдел QSA
- Отдел SAT (Служба за техническа помощ) и върнат материал
- Технически отдел "Климатизация"
- Технически отдел "Отопление и ВиК"
- Отдел "Тайминг и методи"

Комуникация и разпространение на данни

Данните могат да бъдат съобщени от Emmeti spa, намираща се на Via Brigata Osoppo 166 - 33074 Fontanafredda (PN), на външни субекти, включително:

- Клиенти, които се интересуват от услуги
- Нашите дъщерни партньори
- Факторинг дружества
- Финансови институции
- Дружества за събиране на вземания
- Кредитни застрахователни компании
- Търговски информационни компании (*)
- Професионалисти и консултанти
- Компании за товарни превози

(*) Вашите лични данни, свързани с развиването на икономически дейности, обработени в съответствие със законодателството за индустриална тайна, ще бъдат съобщени на CRIBIS D & B S.r.l., еднолична акционерна компания със седалище в Милано (MI) - 20127, Via dei Valtorta 48 , която ще ги обработва като самостоятелен собственик, с цел управление на търговска информационна система, която позволява оценка на поведението на компаниите относно плащанията. Данните, предоставени на горепосочената система, ще бъдат редовно актуализирани от фирмата подател, според информацията, получена по време на взаимоотношенията. Събраните данни ще бъдат свързани само с икономически дейности, напр. данни за тенденциите в плащанията. Освен това, тези данни ще бъдат предоставени за същите цели на организациите, които са членове на горепосочената търговска информационна система CRIBIS D & B S.r.l. Тези данни ще се използват само за времето, необходимо за тази цел, т.е. те ще бъдат съхранявани според времето на постоянност на данните в полетата и при всички случаи съгласно действащото към момента законодателство. Разгласяването на данни за горепосочените цели е незадължително и съдейства за данните на търговската информационна система на CRIBIS D & B S.r.l.; Поради това, евентуалното възражение при предоставяне на данни за тази цел може да компрометира приноса към търговската информационна система на CRIBIS D & B S.r.l. CRIBIS S.r.l. е определила като отговорни за обработката на данни дружествата, чийто актуализиран списък може да бъде поискан от офис на CRIBIS D & B S.r.l. или може да бъде изпратен от този офис, следвайки специфичната заявка на отсрещната страна. В рамките на горепосочената търговска информационна система, данните ще бъдат обработвани от CRIBIS D & B S.r.l., според методите за организиране и обработка, необходими за постигане на гореспоменатите цели, по-специално те ще бъдат обработвани ръчно или чрез ИТ и телематични средства, за да се осигури поверителност и сигурност на данните, дори по време на електронно предаване. Във връзка с горепосочената обработка на данни, могат да бъдат упражнени правата по чл. 7 от ЗД 196/03, по-специално правото да се получи потвърждение за съществуването или не на данни и съответното съобщение в разбираема форма; да се получи информация за източника на данни, логиката и целите, на които се основава обработката; да се осъществи отмяна или блокиране на незаконно обработваните данни, както и актуализацията или, при наличие на интерес, коригирането на данните; да се противопостави обработването на данни по основателни причини. Можете да се свържете с CRIBIS D & B, Milan (MI) - 20127, Via dei Valtorta 48, за да упражните всички права по чл. 7 от ЗД 196/03.

Администратор на данните е:

EMMETI SPA
Седалище, офиси и завод: Via Brigata Osoppo, 166
33074 Fontanafredda (Pn) - Italy
Фискален код и номер по ДДС: 04988370963
Tel.+39-0434567911 Fax +39-0434567901 - info@emmeti.com - www.emmeti.com

Упражняването на правата по чл. 7 от Законодателен декрет №. 196/2003.

Вие можете по всяко време да упражнявате правата, предвидени в чл. 7 от Законодателен декрет №. 196 от 2003 г. (текстът е приложен по-долу), а по-специално можете да поискате безплатна корекция на данните или тяхното изтриване от електронния архив, като се свържете с privacy@emmeti.com.

Чл. 7 ЗД №. 196/2003 - Право на достъп до личните данни и други права

1. Страната има право да получи потвърждение за съществуването или липсата на лични данни, дори ако те все още не са регистрирани, както и тяхното съобщаване в разбираема форма.

2. Страната има право да получи указание:

а) за произхода на личните данни;

б) за целите и начините на обработка на данните;

в) за логиката, прилагана в случай на обработка на данни, извършена с помощта на електронни инструменти;

г) за идентификационните данни на собственика, на отговорните лица и определения представител в съответствие с чл. 5, раздел 2;

д) за субекти или категории субекти, на които личните данни могат да бъдат съобщени или могат да се запознаят с тях като назначен представител на територията на държавата, като представители или администратори.

3. Страната има право да получи:

а) актуализиране, корекция или, когато се интересува от него, добавяне на данни;

б) анулиране, преобразуване в анонимна форма или блокиране на незаконно обработени данни, включително данни, чието запазване не се изисква по отношение на целите, за които са били събрани или впоследствие обработени;

в) удостоверяване, че операциите по точки а) и б) са били съобщени, също и свързани с тяхното съдържание, на онези, на които са съобщени данните, освен ако това е невъзможно или включва средства, които са явно несъответстващи на правото да бъдат защитени.

4. Страната има право изцяло или частично да възрази:

а) по основателни причини за обработката на лични данни относно страната, дори и да е свързана с целта на събирането;

б) обработка на лични данни, свързани със страната, с цел изпращане на рекламни материали, директни продажби, пазарни проучвания или търговски съобщения.